Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin Dansfabrika Eğlence Organizasyon ve Spor Faaliyetleri Limited Şirketi (“Dansfabrika”)  nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, Dansfabrika tarafından Dansfabrika’nın kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Dansfabrika Eğlence Organizasyon ve Spor Faaliyetleri Limited Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Dansfabrika 24-25 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Ataşehir JJ Arena’da bir dans kampı gerçekleştirecektir. Bahsi geçen etkinliğe katılacak kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, bu kişilerin sözlü veya görsel video kayıtları ve sair kişisel verileri Dansfabrika tarafından elde edilmiş olacaktır. Dansfabrika, bu bilgileri kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin amacı dışında kullanılmasını engeller.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: Dansfabrika, kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, eğitmenlerine, iş ortakları ve danışmanlarına, iştiraklerine ve grup şirketlerine, işin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; Organizasyonun verimliliğinin araştırılması, Organizasyonun tanıtılması, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, organizasyonun basına, görsel ve yazılı medyayla paylaşılması amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Bu çerçevede fotoğraflarımınız veya videolarınız çekilebilir, çekilen fotoğraflar ve videolar süre, tür, ülke ve mecra sınırlaması olmaksızın, yurtiçi ve yurtdışı, dijital, basılı ve görsel medyanın kapsadığı tüm mecralar ve alt mecralarında, umuma açık iletişim vasıtalarında olmak üzere kurum içi ve kurum dışı reklamlarda gösterilebilir, kullanılabilir ve bu kapsamda hizmet alınan kişiler de dahil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilir. Ayrıca Dansfabrika, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Dansfabrika’nın bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz Dansfabrika’ya sözlü, yazılı ve görsel kayıt olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve Program gereği akdedilen sözleşme veya yazılı olmayan anlaşmalar uyarınca toplanabilir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Dansfabrika başvurarak kullanabilirsiniz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Dansfabrika’ya bildirdiğim her türlü kişisel bilginin, kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisinin, kişisel sözlü veya görsel medya kayıtlarımın, fotoğraflarımın, videolarımın ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile tüm kişisel verilerimin; Dansfabrika tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, organizasyon esanasında çekilen fotoğraflarım ile videolarımın işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim ve temsil hakları da dahil olmak üzere sahip olduğum tüm hakları devrettiğimi, internet, web siteleri ve diğer medya araçları kanalıyla bunların yayınlanmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı, yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Dansfabrika tarafından işlenip üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.