Katılım Sözleşmesi

ORGANİZASYON KATILIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir yanda ticaret merkezi Huzur Mahallesi. Menderes Caddesi, No:9, Sarıyer/İstanbul olan Dansfabrika Eğlence Organizasyon ve Spor Faaliyetleri Limited Şirketi (Buradan itibaren “Dansfabrika” olarak anılacaktır), bir yanda ________ adresinde mukim ____________ (Buradan itibaren “Misafir” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme 24-25 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan, organizasyonu ve ev sahipliği Dansfabrika tarafından üstlenilen dans kampına (Buradan itibaren “Organizasyon” olarak anılacaktır) katılım sağlayacak Misafirler ile Dansfabrika’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir.

3. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Misafir Organizasyon’a ait giriş biletini satın almakla işbu sözleşme ile eklerinde yer alan şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Misafir’in bilet alması akabinde Organizasyon’un başlayacağı ilk gün kayıt işlemleri yapılacaktır. Bu çerçevede Misafir kayıt için ödeme dekontunu yanında getirmesi gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.2. Misafir, bilet satın almasına rağmen herhangi bir nedenle Organizasyona katılım sağlayamaz ise, işbu husus Dansfabrika sorumluluğunda olmayıp, Katılımcı Organizasyona katılım sağlamış kabul edilir. Böyle bir durumda Dansfabrika tarafından herhangi bir bedel iadesi veya başkaca bir hak tesisi gerçekleştirilmeyecektir.

3.3. Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını üçüncü kişilere devredemezler. Bu nedenle Misafir, kendi satın aldığı Kamp paketini/bileti başka bir isme devredemez ve kullandıramaz. Herhangi bir misafir herhangi bir nedenle Dansfabrika’dan organizasyona katılım sağlayamadığı gerekçesi ile bedel iadesi veya herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ancak Misafir, Organizasyon’a katılmasını engelleyecek nitelikte bir rahatsızlığı olduğuna dair doktor raporu ibraz ederse, satın aldığı etkinlik giriş hakkını başka bir katılımcıya devredebilir. Böyle bir durumda devralan katılımcı tarafından da işbu sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Bu nedenle bu hususun Organizasyon’un başlangıç tarihinden en az üç gün öncesine kadar Dansfabrika’ya bildirilmesi gerekmektedir.

3.4. Kamp Üyelik ödemesi yapıldığı günden itibaren kampın kontenjan sınırlaması ve sunduğu fiyat avantajı nedeniyle Dansfabrika ders ücret iadesi, ders dondurması ve ders iptali yapmaz. Misafir bunu peşinen taahhüt ve kabul eder.

3.5. Misafir, gerek kendi güvenliği ve gerekse diğer Misafirlerin, Sanatçıların ve Dansfabrika personelinin güvenliği için Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile belirlenen Covid-19 önlemlerine uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede Misafir bu sorumluluğu önceden kabul eder. Böyle bir durumda Dansfabrika tarafından herhangi bir bedel iadesi veya başkaca bir hak tesisi gerçekleştirilmeyecektir.

3.6. Organizasyon Dansfabrika’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle (idari yaptırım, Covid-19 önlemleri veya başkaca mücbir sebepler) iptal edilebilir ya da durum ve şartlara göre başka bir tarihe ertelenebilir. Organizasyon’un tamamen iptal edilmesi halinde Dansfabrika Misafir’in ödemiş olduğu bilet ücretini 45 iş günü içerisinde iade etmekle mükelleftir. Böyle bir durumda Dansfabrika’nın bilet ücreti dışında başka bir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Organizasyon’un başka bir tarihe ertelenmesi durumunda, Misafir mevcut bileti ile yeni tarihli organizasyona iştirak edebilecektir.

3.7. Dansfabrika Organizasyon ile ilgili olarak her zaman değişiklik ve iptal hakkına sahiptir. Organizasyon’a ait kuralları, uygulamaları, ders sayısını, ders saatlerini, ders programını ve eğitmenleri her zaman değiştirebilir ve ihtiyaca göre şekillendirebilir. Bu kapsamda gerçekleştirebilecek tüm değişiklikler Dansfabrika ve Campfabrika sosyal medya hesaplarından ve www.campfabrika.com adresinden duyurulacak ve online olarak takip edilebilecektir.

3.8. Misafir Organizasyon müddetince JJ Arena işletme kurallarına riayet edeceğini, genel güvenliği ve festival havasını olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlerden kaçınacağını, Dansfabrika tarafından etkinlik alanında belirlenen kurallara riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Bu çerçevede toplum huzurunu bozacak davranış ve eylemlerde bulunmayacağına ve bunun için alınmış önlemlerede de riayet edilecek olup, Eğitmenlerle fotoğraf çekimi gibi yakın temasa sebebiyet verecek eylemlerden kaçınılacaktır. Toplum sağlığını korumak için alınan bu önlemlere riayet edilmemesi halinde Dansfabrika Misafir’den etkinlik alanından ayrılmasını terk etmesini talep edebilecektir.

3.9. Organizasyon’un başlamasından önce veya Organizasyon esnasında, daha evvel ilan edilen Eğitmenlerin herhangi bir nedenle Organizasyon’a katılamaması durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Dansfabrika başkaca eğitmenlerle programın devamını sağlayacak olup, ilan edilen Eğitmenin Organizasyon’a katılamaması sebebiyle Dansfabrika’dan herhangi bir ücret iadesi, ödeme vs. talep edilemeyecektir.

3.10. Organizasyon’a 7 yaş altında herhangi bir Misafir alınmayacaktır. 7-15 yaş arası Misafirler ancak yanlarında anne veya babaları ile Organizasyon’a katılabileceklerdir. 15-18 yaş arası Misafirler ise yanlarında 18 yaşından büyük, tanıdıkları bir yetişkin katılımcının gözetimine teslim edilebilir. 15-18 yaş arası Misafirler Organizasyon’a giriş yapabilmeleri için anne veya babalarından kampta gözetimine teslim edilecek yetişkin adına yazılmış ıslak imzalı muvafakat yazısını tarafımıza ulaştırıp. Kampa gelirken de yanlarında getirmeleri zorunludur. Örnek muvafakat yazısı CampFabrika ekibinden teslim alınabilir.

3.11. Misafir, yanında bulundurduğu değerli eşyaların muhafazasından kendisi sorumlu olup, Organizasyon alanında kaybolan, çalınan veya herhangi bir şekilde zarar gören eşyalardan Dansfabrika sorumlu değildir.

3.12. Misafir Organizasyon botunca kendisine teslim edilen bilekliği çıkartmayacaktır. Aksi durumda derslere katılımı mümkün olamayacaktır.

3.13. Derslerin yapılacağı salona bileklik ile girilecek olup, başkaca izleyici getirilmesi, su dışında herhangi bir yiyecek, içecek veya alkollü içecek getirilmesi yasaktır. Bununla birlikte derslerin kaydedilmesi veya dersler esnasında canlı yayın yapılması yasak olup, Misafir bu yükümlülüklere riayet edeceğini kabul ve beyan eder.

3.14. Dansfabrika, Organizasyon boyunca gerçekleştirilen aktivitelerin fotoğraflarını, videolarını internette, web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kullanma hakkına sahiptir. Misafir bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

3.15. Misafir’in Organizasyon’a katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığı, aktivitelere uygun olup olmadığı, tıbbi kontrollerin yapılıp yapılmadığı veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı Dansfabrika’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Misafir kişisel sağlık önlemlerini almak ile mükelleftir.

3.16. Misafir’in diğer misafirleri çalışanları ve/veya eğitmenleri etkileyebilecek enfeksiyon, bulaşıcı hastalık veya başka bir rahatsızlığı bulunması halinde, Organizasyon’a katılmaları yasaktır. Böyle bir durumda Misafir, 3. Kişilerin karşılaşabileceği zararlardan bizzat sorumlu olacaktır. Misafir’in bu yönde bir rahatsızlığınızın bulunduğu konusunda Dansfabrika tarafından herhangi bir tereddüt yaşanması halinde, Misafir’in Organizasyon’a katılımı engellenebilir.

3.17. Organizasyon müddetince – her ne sebeple olursa olsun kamp süresince ve sair zamanlarda – Misafir’in uğrayabileceği kayıp, yaralanma, ruhsal, bedeni, fiziki zararlardan ve sağlık problemlerinden Dansfabrika’nın herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kamp paketinden paketinden faydalanan misafir bu hususu bildiğini ve bu nedenle doğacak zarardan dolayı Dansfabrika’dan herhangi bir tazminat talebinin olmayacağını peşinen taahhüt, kabul ve beyan eder.

3.18. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Dansfabrika’nın ticari defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları, tutulan tutanaklar ve eki niteliğindeki belgeler, mikrofilm, mikrofiş gibi belgeler münhasır delil olarak kullanılacak olup, işbu hüküm, taraflar arasında yazılı delil sözleşmesi teşkil etmektedir.

3.19. Türkiye’deki döviz kuru hareketliliği sebebi ile Euro kuru TCMB önümüzdeki 3 aylık kur oranına göre sabitlenerek ödeme kısmına eklenmiştir.

4. DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve ona göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

4.2. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri Münhasıran yetkili olacaktır ve Sözleşmenin Türkçe metni geçerli olacaktır.

4.3. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak değişikliklerin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması gerekir.

4.4. İşbu Sözleşmenin bazı maddelerinin hükümsüz kalması veya hukuken uygulanmasının mümkün olmaması Sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Altı sayfa ve Dört ana maddeden oluşan işbu sözleşme taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Dansfabrika Eğlence Organizasyon ve Spor Faaliyetleri Limited Şirketi

Misafir

VELİ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.